India to Spend Billions on Upgrading Railways

India to Spend Billions on Upgrading Railways

India to Spend Billions on Upgrading Railways

ในแผนพัฒนาประเทศระยะ 5 ปี ของอินเดีย ฉบับที่ 12 และ 13 จะมีการลงทุนของภาคเอกชนในโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟเป็นเงินสูงกว่า 798.3 ล้านรูปี โดยเป็นการลงทุนร่วมระหว่างรัฐและเอกชนในช่วงแรก และอาจเป็นการให้สัมปทานในช่วงแผนฉบับ 13 โดยจะมีการขยายเส้นทาง ทำให้ทันสมัยและมีความปลอดภัย การรถไฟของอินเดียมีการพัฒนาทางรถไฟจำนวนมาก แต่มีทรัพยากรจำกัด การเติบโตจึงเป็นไปอย่างช้าๆ ทั้งนี้โครงการที่มีความสำคัญในลำดับต้นก็จะต้องหางบประมาณนอกเหนือจาการสนับสนุนของรัฐบาล เช่น งบส่วนของรัฐท้องถิ่นและการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โดย ณ วันที่ 1 เม.ย 2012 มีโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟทั่วประเทศรวม 169 โครงการ

ที่มา: Travel Impact Newswire

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s