The Way Chinese spend their money changing NZ tourism industry

new-zealand-tours

นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้านิวซีแลนด์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นอันดับสองรองจากออสเตรเลีย การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนสูงขึ้นถึงร้อยละ 54 จากปี 2008-2012 ขณะที่การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษลดลงร้อยละ 47 โดยการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนจะกระจุกตัวอยู่ที่เมืองโอ๊คแลนด์และมักจะใช้จ่ายเพื่อการซื้อสินค้าของที่ระลึก แต่มีการใช้จ่ายเพื่อการขนส่งในสัดส่วนที่ต่ำ เนื่องจากส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์และเยี่ยมเยียนสถานที่น้อยกว่านักท่องเที่ยวจากอังกฤษ และนักท่องเที่ยวจีนจะใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าบริการทางการศึกษาในสัดส่วนที่สูง ทั้งนี้ เป้าหมายของนิวซีแลนด์คือการกระจายนักท่องเที่ยวชาวจีนให้ออกไปใช้จ่ายในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศมากขึ้น

ที่มา: Travelandtourworld.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s