UNWTO to organize 1st International Congress on Pilgrimages and Tourism

vatican-rome

องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) กำหนดจัดการประชุมระดับนานาชาติ เรื่องการจาริกแสวงบุญและการท่องเที่ยว ขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนกันยายน ปี 2014 ณ เมือง ซานติอาโก เดอ คอมโปสเตลา เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของการเติบโตของการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อจาริกแสวงบุญและจิตวิญญาณ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ จะมีการหารือกันในเรื่องของนโยบายและกลยุทธ์ ในการอนุรักษ์และการจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงศาสนา และจะเน้นถึงผลประโยชน์จากการจารึกแสวงบุญต่อสันติภาพระหว่างประเทศ และการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ UNWTO คาดว่ามีนักท่องเที่ยว 300-330 ล้านคนที่เดินทางไปเยือนสถานที่สำคัญทางศาสนาหลักๆ ทั่วโลกในแต่ละปี

ข้อมูลล่าสุดจาก UNWTO ระบุบว่าใน 4 เดือนแรกของปี 2013 มีนักท่องเที่ยวเดินทางระหว่างประเทศรวม 298 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนกันของปีก่อน 12 ล้านคน (+4.3%) การเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค โดยเอเชียแปซิฟิกมีการเติบโตสูงสุด (+6%) ตามด้วยยุโรปและตะวันออกกลาง (+5%) แอฟริกา (+2%) และอเมริกา (+1%) เพื่อพิจารณาในระดับอนุภูมิภาค พบว่าการเติบโตของนักท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูงสุด (+12%) ตามด้วยเอเชียใต้ ยุโรปกลาง และยุโรปตะวันออก (+9%) UNWTO คาดการณ์ว่าในช่วงฤดูท่องเที่ยวระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม จะมีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศถึง 435 ล้านคน ทั้งนี้ในช่วง 4 เดือนนี้จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเป็นสัดส่วนถึง 40% ของนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี และข้อมูลของ Forwardkeys ระบุว่าการจองบัตรโดยสารเครื่องบินล่วงหน้าในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มขึ้น 4% โดยมีการเติบโตมากที่สุดจากแอฟริกาและตะวันออกกลาง (+7%) อเมริกา (+5%) ยุโรป (+3%) และ เอเชียแปซิฟิก (+2%) ตามลำดับในปี 2013 นี้ UNWTO คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 3-4 % สอดคล้องกับการคาดการณ์ระยะยาว ที่จะมีการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวปีละ 3.8% ในช่วงปี 2010-2020

ที่มา : UNWTO

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s