UNWTO contributes to Korean presidential debate on new tourism plan

photo_lg_seoul

รัฐบาลเกาหลีใต้ มีแผนที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างชาญฉลาด (Smart Tourism) โดยจะส่งเสริมให้เกิดอาชีพและเพิ่มการจ่ายใช้จ่ายภายในประเทศ อีกทั้งยังระบุว่า รัฐบาลจำเป็นต้องกำหนดนโนบาย ที่ทำให้ประชาชนสามารถขยายช่วงเวลาการท่องเที่ยว ผ่านโครงการต่างๆ เช่น Replacement Holiday Plan และ Domestic Tour Week นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว รัฐบาลได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานที่ล้ำสมัยของประเทศ และขยายแผนริเริ่มการท่องเที่ยวอย่างชาญฉลาด

เลขาธิการองค์กรการท่องเที่ยวโลก ได้กล่าวยกย่องแผนการดำเนินการ ในการพัฒนาการท่องเที่ยว ให้เป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของเกาหลีใต้ นอกจากนี้ยังเน้นถึงบทบาทสำคํญของเกาหลีใต้ ในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้วย โดยระบุว่า เกาหลีใต้สร้างความแตกต่าง โดยการแสดงศักยภาพและความรู้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาผ่านทางด้านการท่องเที่ยว

เกาหลีมีส่วนสำคัญที่ทำให้มีการใส่หัวข้อเรื่องการท่องเที่ยว ลงในเอกสารผลลัพธ์การประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Outcome Document of UN Conference on Sustainable Development: Rio+20 ) และขณะนี้ องค์กรการท่องเที่ยวโลก กำลังติดตามการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวในการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการท่องเที่ยว

ในปี 2013 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศเกาหลีใต้ 12 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปีที่แล้ว โดยการเติบโตดังกล่าว เป็นผลมาจากพัฒนาการเศรษฐกิจโดยผ่านการท่องเที่ยว และความสะดวกในการทำวีซ่า โดยมีการคาดหวังว่า ขนาดของตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศจะสูงถึง 210 ล้านยูโรหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ในปี 2013

ที่มา: unwto news release

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s