Australia’s “Empty Nester” Generation Approaches a Peak : What Does This Mean for Outbound Travel?

timthumb

นักท่องเที่ยวเดินทางออกของออสเตรเลียในปี 2013เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 8 โดยมีปัจจัยสนับสนุน เช่น การแข่งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย การขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่ำและการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ใน 2 กลุ่ม สำคัญได้แก่ 

เจเนอเรชั่น Y ซึ่งมีอายุยี่สิบปลายๆ ถึงสามสิบต้นๆ ที่ยังไม่ได้เริ่มต้นมีครอบครัว มีรายได้เพียงพอที่จะเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ

Empty Nester หรือผู้บริโภคที่มีอายุน้อยกว่า 50-65 ปี ที่โยกย้ายจากบ้านแล้ว แต่ยังคงมีรายได้จากเงินเดือนทั้งนี้ กลุ่ม Empty Nester มีเงินเดือนมากขึ้นและมีเวลาว่างพอที่จะเดินทางท่องเที่ยว นอกจากนี้ กลุ่ม Empty Nester ยังมีแนวโน้มที่จะเดินทางท่องเที่ยวต่อหลังเกษียณจนถึงอายุ 70 รวมทั้ง เป็นลูกค้าสำคัญสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวแบบ offline เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นหันไปใช้ช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ มีการประมาณการว่า กลุ่ม Empty Nester (อายุ 50-75 ปี) มีจำนวนเพิ่มขึ้นปี 1998  และมีแนวโน้มเพิ่มไปเรื่อยๆ จนถึงปี 2015 ที่จะเพิ่มเพียง 63,000 คน

 

ที่มา:Euromonitor.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s